Notă: Informațiile prezentate sunt orientative și se pot modifica neesențial în dependență de data scadenței ratelor.

DAE : 1.5714653207915E+42%

Date personale:

    CONSIMŢĂMÎNTUL CU PRIVIRE LA VERIFICAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

    Sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate de către OCN „MaxCredit” SRL, (IDNO) 1013600014224, cu sediul în mun. Chişinău, sec. Centru, bd. Gagarin 16, et. 3, în scopul verificării veridicității informației din documentele prezentate de către mine sau alte persoane, după cum urmează: IDNP, numele și prenumele, patronimicul, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, imaginea grafică (fotografia), situația familială, datele personale ale membrilor familiei, datele din certificatul de înmatriculare, situația economică și financiară, datele privind bunurile mobile și imobile deținute, datele bancare, semnătura, numărul de telefon/fax, numărul de telefon mobil, adresa (domiciliul/reședinta), adresa de e-mail, profesia și locul de muncă, obișnuințele/preferințele/comportamentul, caracteristicile fizice.

    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate în acest formular precum şi documentele anexate sunt complete, exacte și corecte. Prezentul consimțământ cu privire la verificarea datelor cu caracter personal este acordat la etapa înaintării cererii de finanțare pentru o singură dată, iar în caz de încheiere a contractului pentru toată perioada de executare a contractului, iar în acest sens ofer deținătorului de date să acceseze datele de la deținători ai sistemelor informaționale.